ธ.ก.ส. โอน 2 พันล้าน รักษาเสถียรภาพข้าวโพดสัตว์-มันสำปะหลัง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้โอนเงินจำนวน 2,190 ล้านบาทเพื่อรักษาเสถียรภาพผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังสำหรับปีการผลิต 2566/2567 ตามนโยบายรัฐบาล เงินทุนดังกล่าวจะถูกใช้ในการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในการรับซื้อ, รวบรวม, และแปรรูปผลผลิตเหล่านี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตเกษตรกร สร้างเสถียรภาพด้านราคา และเพิ่มคุณภาพของผลผลิตสำหรับการจำหน่ายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โครงการนี้ประกอบด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่

  1. โครงการสินเชื่อสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีวงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการรับซื้อ, รวบรวมหรือแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีเป้าหมายให้สหกรณ์การเกษตร, กลุ่มเกษตรกร, และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องได้รับเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน
  2. โครงการสินเชื่อสำหรับมันสำปะหลัง มีวงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการรับซื้อหรือรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลัง ทำให้สถาบันเกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตมันสำปะหลังได้
  3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง มีวงเงิน 690 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยเงินทุนสูงสุดรายละ 230,000 บาท รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยเพื่อลดภาระให้กับเกษตรกร

ทั้งสามโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตที่ออกมามากและราคาตกต่ำ ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้กับผลผลิต และเพิ่มอำนาจต่อรองในการตลาดสำหรับสถาบันเกษตรกร นอกจากนี้ยังช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีทางเลือกมากขึ้นในการจำหน่ายผลผลิตและสร้างรายได้

ray